LEN (Local Empowerment Network) vietējā  sociālo partneru sadarbības tīkla izveide

SEMPRE darba seminārs Rīgā 22.11.2017.

Novembrī Rīgā projekta “SEMPRE”, ko atbalsta INTERREG Baltijas jūras reģiona programma, ietvaros notika darba seminārs “Sociālā spēcināšana reģionos”, ko rīkoja Latvijas puses sadarbības partneru darba grupa no Liepājas Diakonijas centra, Latvijas Universitātes un Vidzemes Augstskolas. “SEMPRE” ir saīsinājums no angļu valodas un latviskā tulkojumā nozīmē “Sociālā spēcināšana reģionos”. Arī semināram tika dots tāds pats nosaukums un tajā piedalījās pārstāvji no Veselības ministrijas, Tiesībsarga biroja, Latvijas Pašvaldību savienības, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons”, kā arī pieaugušo izglītības eksperts Toms Urdze.

Liepājas Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze ievadā iepazīstināja ar SEMPRE projektu. Latvijas Universitātes pārstāvji sniedza informāciju par “SEMPRE” projekta ietvaros veikto pētījumā par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā, kā arī dalījās  informācijā  par  Vācijā, Latvijā un Somijā veikto pētījumu “Sociālo organizāciju barjeras un šķēršļi”. Vidzemes Augstskolas dalībnieki pastāstīja par savu darbu lauku apvidos ar jauniešiem un ģimenēm, kuras skāris bezdarbs vai kas audzinas savus bērnus vieni.  Viņi minēja piemēru no Zviedrijas izglītības modeļa, iekļaujot bērnus ar funkcionāliem traucējumiem sabiedrībā jau bērnudārzā, tādējādi jau no mazotnes veicinot izpratni un prasmi komunicēt  ar  cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tāpat vidzemnieki dalījās ar “Liepas SEMPRE” grupas sociālās  uzņēmējdarbības piemēru, iesaistot interesentus no sociālās mājas.

Liepājas Diakonijas centra mērķa grupa ir cilvēki ar īpašām vajadzībām.  Vairākās vietās  Liepājas reģionā ir izveidotas atbalsta grupas, kurās cilvēki tiekas, lai kopīgi darbotos, iepazītu viens otru un meklētu risinājumus, kā uzlabot savu dzīvi. Viens no atbalsta grupu mērķiem ir izveidot mikroprojektu, kas būtu viens no impulsiem SEMPRE projekta ilgtspējai un turpinājumam arī pēc projekta beigām.

Pēc tam vārds tika dots pieaicinātajiem pārstāvjiem, kas izteica savu redzējumu par sadarbības iespējām, kā arī sniedza informāciju  un ieteikumus dažādo jomu “SEMPRE” partneru problēmsituācijās. Sarunās tika skarts asistentu jautājums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Apeirona pārstāve, kas pati ir ratiņkrēslā, dalījās par savu negatīvo pieredzi un pazemojošo sajūtu, ka  jāatskaitās par katru soli, aizpildot  asistentu darba stundu uzskaites lapas.

Semināra laiks bija ļoti spraigs, piepildīts un rezultatīvs, kur ieguvējs un jaunas informācijas saņēmējs bija katrs dalībnieks. Tika gūtas ierosmes,  stiprinājums un jaunas idejas tālākam darbam un dažāda veida sadarbībai, piemēram, ar Latvijas Pašvaldību savienības atbalstu izmantot iespējas rīkot videokonferences Lativjas pašvaldību pārstāvjiem, tādējādi aizsniedzot pēc iespējas lielāku mērķauditoriju; ierosmes projekta galalietotāju apmācībām u.c. Nobeigumā semināra dalībnieki vienojās par nākošo tikšanos pēc pusgada un apmainījās kontaktiem.


Jūnijs – jūlijs

Jūnijā tikāmies ar ekspertiem sociālo pakalpojumu un sociālās uzņēmējdarbības jomā Cēsīs, Alūksnē un Gulbenē. Cēsīs, Dita Trapenciere iepazīstināja ar jaunas uzņēmējdarbības formu – Koprades māju “Skolas 6”, kurā vietu atraduši radošie vietējie aktīvie esošie un topošie uzņēmēji, vienotā telpā attīstot dažādas radošās industrijas – mākslas, mūzikas, dizaina, amatniecības un citās jomās. Sociālie partneri atzīst, ka jauniem aktīviem cilvēkiem ir nepieciešams atbalst pirmsinkubācijas periodā, lai veiksmīgas idejas pārvērstu reālā darbībā.

Jūlijā turpinājām tikties ar sociāliem pakalpojumu sniedzējiem novados un diskutējām par izaicinājumiem – jauniešu izglītības un nodarbinātības jautājumu, sociālekonomisko situāciju, t.i., darba iespējām un nepieciešamām prasmēm, lai vieglāk iekļautos darba tirgū. Sociālie pakalpojumu sniedzēji atzīmēja, ka praktiski orientēti pasākumi ir nepieciešami, ir nepieciešama tāda darbošanās, lai jaunieši var izmēģināt dažādas prasmes, praktiskas nodarbes reālajā darba vidē. Sociālie pakalpojumi novados ir vērsti uz dažādām mērķa grupām (senioriem, jauniešiem, jaunām ģimenēm, personām ar invaliditāti u.c.) un palīdzība sniegta dažādās dzīves situācijās, tomēr galvenais atbalsts ir izkļūšanai no grūtībām un krīzes situācijas. Partneri atzīst, ka turpmākajā projekta darbības plānā ir jāapzin vietējos darba devējus, vietējos lauku amatniekus un sociāli orientētus uzņēmējus, lai varētu novērtēt darba iespējas tuvākajā apkārtnē.


Aprīlis – maijs

SEMPRE projekts sākās ar LEN (Local Network) jeb vietējā tīkla attīstību Vidzemes reģionā. Aprīļa sākumā iedvesmu guvām iepazīstoties ar Balvu novada Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas  (BPVV) skolēniem piedāvātām plašām mācību iespējām, interesantu ārpusskolas dzīvi un atbalstu karjeras attīstībā. Izglītību izmanto vietējo Latgales un Vidzemes reģionu jaunieši ar radošām dotībām un talantiem (kokapstrādē, modes dizainā u.c.), izstrādājot pašu darinātos tērpus gan ikdienai, gan piedaloties modes skatēs vietējā un Latvijas mērogā. Namdari un kokapstrādes topošie meistari ražo pieprasītas lietas, piemēram, logus un durvis, kā arī interesantas mēbeles.

Aprīlī un maijā iepazināmies ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem un sociāliem partneriem Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Amatas un Cēsu novadā – Cēsīs un Vaives pagasta pārvaldē, kā arī Līgatnē. Vietējo jaunatnes organizāciju pārstāvji iepazīstināja ar aktivitātēm un iniciatīvām, rīkojot dažādus pasākumus lauku teritorijā dzīvojošiem.

Līgatnes novadā un Vaives pagastā, Cēsu novadā, iepazināmies ar “Amatu māju” un “Augšlīgatnes dienas un interešu centru”, kurā tiekas un darbojas vietējie amatnieki, audēji un aktīvie iedzīvotāji. Novadnieki savajā brīvajā laikā rada gan sev noderīgas lietas (paklājus, apģērbus u.c.), gan arī sagatavo rotājumus dažādiem novada pasākumiem un svinībām.