Tiek uzsākts projekts “SEMPRE akselerators pakalpojumu kopradei”!

IBSR_SEMPRE_logo_4colours_print_vector_pfad_ohne foerderung-01

SEMPRE_Accelerators_Riga group photoProjekta mērķis:

Projekts “SEMPRE Accelerators for Service Co-creation” (SEMPRE akselrātors pakalpojumu kopradei) ir projekta “SEMPRE – Sociālā spēcināšana – spējināšana lauku apvidos” turpinājums. Pagarinājuma posma galvenais pamatelements ir izmantojot papildus atbalsta mehānismus paātrināt astoņu visdaudzsološāko mikro projektu izaugsmi un attīstību un pārvērstu tos par veiksmīgiem, pašpilnveidotiem, jaunizveidotiem sociālajiem uzņēmumiem, kas konsekventi piedāvā pakalpojumus un/vai produktus Baltijas jūras reģiona vietējos un reģionālajos tirgos. Projekts arī uzlabos un stiprinās trīs galvenos sākotnējā SEMPRE/1 projekta rezultātus – spejināšanas-spēcināšanas rokas grāmatu, organizāciju ceļvedi un ceļvedi pilnvaru pilnveidošanai.

Projekta īstenošanas laiks: 09/2019 – 01/2021 (24 mēneši)

Projekta vadošais partneris: Šlēsvigas – Holšteinas diakonijas centrs (Diaconie of Schleswig-Holstein), Vācija

Partneri:

  1. Šlēsvigas – Holšteinas Diakonijas Centrs (Diaconie of Schleswig-Holstein), Vācija
  2. Dienvidu Dānijas universitāte (University colledge South Denmark), Dānija
  3. Šlēsvigas-Holšteinas ekonomikas akadēmija (Academy of economics Schleswig-Holstein), Vācija
  4. Sunderbijas vidusskola (Sunderby Folk high school), Zviedrija
  5. Luterāņu diakonijas centrs (Lutheran Diaconia), Lietuva
  6. Vidzemes Augstskola (Vidzeme University of Applied Sciences), Latvija
  7. Liepājas diakonijas centrs (Diaconal centre Liepaja), Latvija
  8. Igaunijas evanģeliski luteriskā baznīca (Estonian evangelical Lutheran church), Igaunija

Finansējuma avots: Projekts tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros.

Lasīt vairāk par projektu: http://www.sempre-project.eu/


SEMPRE projekts Vidzemē

slide2Vidzemes Augstskola (ViA) aktīvi uzsākusi (SEMPRE – Sociālā spēcināšana lauku teritorijā), projekta ieviešanu. Nepilnu trīs mēnešu laikā iepazināmies ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem un sociāliem partneriem Vidzemes reģiona teritorijā 12 novados, vairāk nekā 25 pagastos. Mūs laipni uzņēma novadu līderi, aktīvie iedzīvotāji, sociālie darbinieki, skolu, bāriņtiesu pārstāvji, jauniešu organizāciju pārstāvji, kā arī sociāli orientētie uzņēmēji. Tuvākajā laikā plānojam apmeklēt arī pārējos Vidzemes plānošanas reģiona novadus. Visos novados sociālie pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri izrādīja patiesu interesi par projekta turpmākajām aktivitātēm. Kopīgi diskutējām par sociālā darba metodēm, labām praksēm un izaicinājumiem, kas skar teju ikvienu lauku teritorijas cilvēku. Iedvesmojāmies no redzētā “Amatu mājās” vairākos novados, iepazināmies vairākiem sociāli orientētiem uzņēmējiem un aktīvajiem jauniešiem, kas vēlas veicināt jauniešu piederību savam novadam ar lietderīgu un jēgpilnu aktivitāšu palīdzību. Priecājamies, ka lauku teritorijā ir sociāli atbildīgi darba devēji – gatavi esošiem izaicinājumiem un jauniem risinājumiem labvēlīgas vides radīšanā darba vietā. Projekta dalībnieki ir gatavi apgūt jaunas zināšanas, noderīgas prasmes un iepazīties ar labiem piemēriem biznesa attīstībai lauku teritorijā, sociālās uzņēmējdarbības un jauno tehnoloģiju un komunikācijas jomā. Ņemot vērā iegūtās zināšanas, nākamajā projekta aktivitāšu posmā iepazīsimies ar jauniešiem, viņu interesēm, mērķiem, vajadzībām un sapņiem.

Spējināšanas/ spēcināšanas (no angļu val.) pieeja paredz tādas rīcības, kas palīdz pārvarēt nedrošību un dzīves grūtības, tā ir vērsta uz kopienas līdzdalību, lai cilvēks spēj izdarīt apzinātu izvēli un pēc tam mērķtiecīgi to realizēt jēgpilnās nodarbēs. Tādējādi cilvēka izglītošana un zināšanas, kā arī praktiskā pieredze ir svarīgs priekšnosacījums kopienas spējināšanai/ spēcināšanai.


Par SEMPRE

slide4Sociālā spējināšana/spēcināšana lauku apvidos (Social empowerment in rural areas)    

Projekta mērķis               
Sniegt Baltijas jūras reģiona lauku teritoriju sociālo pakalpojumu sniedzējiem instrumentus pakalpojumu uzlabošanai un inovāciju veicināšanai. Šie instrumenti tiks balstīti uz pakalpojumu lietotāju iesaistīšanu un papildu iespēju izstrādi sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Vidzemes Augstskolas (ViA) loma projektā     
ViA darbības joma ir iesaistīt sociālos pakalpojumu sniedzējus (lauku teritorijas sociālos dienestus, bāriņtiesas, NVO, audžuvecākus, skolotājus un vietējos līderus, kuri savā ikdienas darbībā  sniedz pakalpojumus jauniešiem ar ierobežotām iespējām (dzīvesvietas attālums, finansiālais stāvoklis, nelabvēlīgi dzīves apstākļi,  izglītības un darba iespēju trūkums u.c.). Viens no projekta rezultātiem ir apzināt un attīstīt darba prasmes un iemaņas sociālās uzņēmējdarbības pirmsinkubācijā un mūžizglītībā.

Projekta īstenošanas laiks   
03/2016-02/2019

Projekta vadošais partneris   
Šlēsvigas – Holšteinas diakonijas centrs (Diaconie of Schleswig-Holstein),  Vācija

Starptautiskiem partneri      
-Vācijas ziemeļu Evanģēliski luteriskā baznīca (Evangelical Lutheran church in northern Germany), Vācija
– Šlēsvigas-Holšteinas ekonomikas akadēmija (Academy of economics Schleswig-Holstein), Vācija
– Novias universitāte (Novia University of applied sciences), Somija
– Kokkola universitāte (Kokkola university consortuim chdenius), Somija
– Liepājas diakonijas centrs, Latvija
– Latvijas Universitāte, Latvija
– Luterāņu diakonijas centrs (Lutheran Diaconia), Lietuva
– Igaunijas evanģeliski luteriskā baznīca (Estonian evangelical Lutheran churc), Igaunija
– Sociālo darbību fonds (Foundation for social action), Igaunija
– Mūžizglītības fonds PERITIA (The foundation for lifelong learning PERITIA), Polija
– Coompanion Norrbotten, Zviedrija
– Sunderbijas vidusskola (Sunderby Folk high school), Zviedrija
– Dienvidu Dānijas universitāte (University colledge South Denmark), Dānija
– Nordgregio, Zviedrija

Vietējie sadarbības partneri – teritorija
Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona teritorijas sociālo pakalpojumu sniedzēji un sociālās uzņēmējdarbības aktīvisti.

Lasīt vairāk par projektu  http://www.sempre-project.eu